Policy Kvalitet & Miljö

Aderbys Rör AB utför rörinstallationer vid bygg- och industrientreprenader, samt vvs-service. Vi har även försäljning av VVS-produkter i vår butik.
Vår kompetens och vårt servicekunnande utgör hörnstenarna i vår verksamhet.

Aderbys huvudmål är att prioritera och kontinuerligt utveckla arbetet med miljö och kvalitet. Vårt arbetssätt skall vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
Arbetet ska präglas av en helhetssyn och verifieras genom regelbundna revisioner.
Vi ska följa tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och krav som ställs på företaget av våra intressenter.
Vår strategi är att upprätthålla hög status vad beträffar arbetstillfredsställelse och trivsel.
All personal skall medverka i den systematiska och fortlöpande utvecklingen av verksamheten.
Vi skall ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer att uppfylla de miljö och kvalitetskrav som ställs för verksamheten.
Vi skall minimera uppkomsten av avfall och källsortera vårt avfall för att säkerställa att återvinningsbart material återvinns.
Vårt sätt att hantera frågor angående miljö och kvalitet
skall göra att våra kunder, medarbetare och samhället kan ha fullt förtroende för oss.

Aderbys Rör AB


Anders Molander
VD